Obchodní podmínky

1) Dohoda o užívání stránek www.rutina.cz

 1. Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www.rutina.cz uzavíráte tuto dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) se společností Rutina.cz s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 06736106, společnosti zapsané u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 288025, zastoupenou Marií Hlouškovou, jednatelkou (dále „provozovatel“). Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese provozovatel odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
 2. Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména cvičební videa, odborné články a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
 3. Vaše dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a provozovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.
 4. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.
 5. Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Provozovatel v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek, ani za uživateli publikovaný obsah.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.
 7. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj a slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!
 8. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z jejich použití.

2) Informace před uzavřením smlouvy

1) Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ) pokud předmětem koupě je digitální obsah online, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě jím uzavírané kupní smlouvy, jejíž předmětem je nákup nebo zpřístupnění digitálního obsahu, výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy.
 3. Kupující tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je kupujícímu (uživateli) umožněno čerpat produkt pod uživatelským účtem kupujícího dle této smlouvy ihned po řádném zaplacení

2) Technické náležitosti pro přístup k digitálnímu obsahu online

 1. Kupující (uživatel) musí mít nainstalován současný běžný internetový prohlížeč (např. Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer) s podporou HTML5, možností přehrávaní videí ve formátu mp4 nebo s podporou Adobe Flash Player.
 2. Pro přístup k digitálnímu obsahu online je nutné internetové připojení.

3) Obchodní podmínky

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rutina.cz

1) Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Rutina.cz s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 06736106, společnosti zapsané u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 288025, zastoupené Marií Hlouškovou, jednatelkou (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Nabídka služeb je poskytovatelem provozována na internetové adrese www.rutina.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na adrese www.rutina.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2) Uživatelský účet

 1. Na základě registrace objednavatele provedené na webové stránce může objednavatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednavatel provádět objednávání služeb – časového členství a/nebo programu výživového poradenství (dále jen „uživatelský účet“) a přistupovat k obsahu webu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je objednavatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednavatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednavatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednavatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednavatele.
 4. Objednavatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednavatel svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy objednavatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Objednavatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Odesláním objednávky služeb vyslovuje objednavatel souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou poskytovateli poskytnul, a to po dobu uchování osobních údajů objednatele. Objednatel je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

3) Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní webové stránky obsahuje seznam služeb nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivé nabízené služby. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje služeb umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby.
 2. Pro objednání služby vyplní objednavatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní), způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby (dále jen jako „objednávka“).
 3. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednavateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednavatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednavatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednavatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce objednavatelem jsou považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednavateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 4. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele.
 5. Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 6. Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 7. V případě, že je objednavatel nezletilý, je poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce objednatele s poskytováním služeb.

4) Cena služeb a platební podmínky

 1. Cenu služeb (časové členství a/nebo program výživového poradenství) může objednavatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při zpřístupnění placeného webového rozhraní poskytovatelem objednavateli.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je objednavatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednavatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté poskytovatelem objednavateli nelze vzájemně kombinovat.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy objednavateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu – vystaví poskytovatel objednavateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednavatele.

5) Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Objednavatel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem objednavatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil objednavateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Poskytovatel tímto informuje objednavatele, že v případě jím uzavírané kupní smlouvy – nákupu digitálního obsahu – výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy. Objednavatel tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je objednavateli (uživateli) umožněno čerpat produkt pod jeho uživatelským účtem dle této smlouvy ihned, po řádném zaplacení.
 2. Byla-li poskytovatelem stanovena garance vrácení peněz při nespokojenosti se zakoupeným obsahem, toto právo může objednavatel využít maximálně jednou. (Není možné opakovaně kupovat a vracet.)

6) Průběh poskytování služeb cvičebního členství

 1. V případě objednávky digitálního obsahu, např. členství nebo placeného obsahu, bude kupujícímu tento obsah zpřístupněn online.

7) Průběh poskytování programu výživového poradenství

 1. V případě programu výživového poradenství je poskytovatel povinen poskytovat objednavateli odborné a pečlivé služby na základě svých schopností a podpůrného poradenského online systému.
 2. Objednavatel se zavazuje seriózně a férově spolupracovat s poskytovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého poradenství probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.
 3. I přesto, že poskytovatel poskytne odborné služby, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Toto závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou poskytovatele (například vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle objednavatele dodržovat veškerá doporučení poskytovatele…). Řádným dodržováním rad poskytovatele se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

8) Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Objednavatel bere na vědomí, že časové členství, programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Objednavatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít časové členství, programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní.
 2. Objednavatel není oprávněn při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.
 3. Poskytovatel není ve vztahu k objednavateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 4. Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 5. V případě zakoupení digitálních produktů, jako je časové členství, video obsah, články, programové vybavení, online poradna  a podobně (dále jen „digitální obsah“),  se objednavatel zavazuje použít zakoupená díla výhradně pro svou potřebu. Objednavatel bere na vědomí, že digitální obsah je chráněn autorským právem a není oprávněn jej šířit, duplikovat nebo jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě neoprávněného nakládání objednavatele s digitálním obsahem, může poskytovatel digitální produkty objednavateli znepřístupnit. Tímto však nezaniká prodávajícímu nárok na náhradu škody.
 6. Objednavatel bere na vědomí, že digitální obsah je vázán k registraci objednavatele a pro zpřístupnění digitálního obsahu musí být přihlášen.

9) Časové členství, sekce pro členy

 1. Časovým členstvím se rozumí část webu, jejíž obsah není veřejně přístupný (dále jen sekce pro členy), resp. veřejně je přístupný pouze náhled s komentářem „pro členy“.
 2. Poskytovatel umožní přístup do sekce pro členy pouze objednavatelům, kteří uhradili členský poplatek – členství.
 3. Po úhradě časového členství získává objednavatel časově omezený přístup do sekce pro členy.
 4. Objednavatel musí být pro vstup do sekce pro členy přihlášen pod účtem, pro který časové členství uhradil.
 5. Přístup do sekce pro členy je realizován tak, že je zobrazen kompletní obsah online (tj. text je odemčen).
 6. Pro přístup k digitálnímu obsahu je objednavatel oprávněn přihlásit se kdykoliv během dne a současně má neomezený přístup do archivu článků a videí v sekci pro členy.
 7. Doba platnosti členství se řídí dle zakoupeného typu členství, například na jeden rok.
 8. Platnost členství se počítá ode dne, kdy došlo k úhradě na účet poskytovatele, nebo na účet platební brány.
 9. Po vypršení platnosti členství objednavatel nemá do sekce pro členy přístup.
 10. Časové členství nelze prodlužovat pro překážky na straně klienta a to ani z důvodu nemoci.

10) Balíčky výživového poradenství

 1. Objednavatel je oprávněn si objednat časově limitovaný balíček výživového poradenství uhrazením předem stanovené peněžní částky dle platného ceníku na účet poskytovatele.
 2. Po připsání částky za balíček výživového poradenství objednavatelem poskytovateli na účet, bude objednavateli vydán přístup do online poradny a současně umožněn přístup do sekce pro členy po celou dobu spolupráce v oblasti výživového poradenství.
 3. V rámci výživového poradenství mezi objednavatelem a poskytovatelem je pro přístup do sekce pro členy oprávněn přihlásit se kdykoliv během dne a současně má neomezený přístup do osobní on-line poradny sloužící za účelem komunikace mezi objednavatelem a poskytovatelem.
 4. Objednavatel nemá nárok na vrácení nevyčerpané části služby v případě, že se dobrovolně rozhodne poskytované služby dále nečerpat či za období, kdy se svévolně nedostavoval na jednotlivé konzultace a schůzky u poskytovatele.
 5. Objednavatel může ve výjimečných případech (např. nemoc, služební cesta, úmrtí v rodině) požádat poskytovatele o přerušení poskytování služeb na dobu max. 3 měsíců. V případě nezájmu objednavatele o další plnění služeb, tyto služby propadají a objednavatel nemá nárok na vrácení nevyčerpané částky a nevyčerpaná služba nemůže být převedena na jinou osobu.

11) Reklamace a stížnosti

 1. Vůči poskytovateli, který objednateli poskytuje služby, je objednatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu poskytovatele.
 2. Poskytovatel s objednatelem sepíše reklamační protokol. Objednatel obdrží kopii tohoto reklamačního protokolu.
 3. Reklamace bude poskytovatelem vyřízena do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s objednatelem poskytovatel písemně nedohodne jinak.
 4. Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne objednavateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom objednavatele informuje.

12) Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo osobně (dle volby odesílatele). Objednavateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena: a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, b) v případě osobní schůzky převzetím vyplněného objednávkového formuláře.

13) Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Poskytovatel je oprávněn k poskytnutí služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Kontaktní údaje poskytovatele: Rutina.cz s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 adresa pro doručování, adresa elektronické pošty maruska@rutina.cz.

Tyto obchodní podmínky byly zveřejněny dne 24. 5. 2018 a nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.

V Kladně dne 24. 5. 2018

Marie Hloušková, Rutina.cz s.r.o.

Tyto webové stránky používají cookies a analytická data. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky zpracování osobních údajů.