Podmínky zpracování osobních údajů

1) Ochrana osobních údajů a zpracování osobních údajů

 1. Poskytovatel, jako správce osobních údajů postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu  a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen „GDPR“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
  2.   Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Pro registraci Objednatele na webových stránkách Rutina.cz, dostupných z internetové adresy (URL): https://www..rutina.cz  (dále jen „Server“) je Provozovatel  oprávněn zpracovávat osobní údaje Objednatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Objednatelem při registraci.
 3. Objednavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní spojení.
 4. Shora uvedené zpracování osobních údajů je zákonné, neboť jsou nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Poskytovatel poskytuje službu registrace na Serveru, a jejíchž smluvní stranou je Objednatel, jako subjekt osobních údajů.
 5. Objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli anebo pro účely vypracování výživového balíčku.
 6. Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 7. Zpracováním osobních údajů objednavatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele

1. 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které mu Objednatel poskytl nebo osobní údaje, které Poskytovatel získal na základě plnění  objednávky.
 2. Poskytovatel zpracovává identifikační a kontaktní údaje  nezbytné pro plnění smlouvy.

1. 2. Uchování osobních údajů

 1. Poskytovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů; a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Poskytovatel osobní údaje vymaže.

1. 3. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Poskytovatele)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující služby v souvislosti s provozování Serveru a osoby zajišťující účetnictví.

1. 4. Práva Objednatele

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má Objednatel:
 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace, o tom jak Poskytovatel používá osobní údaje Objednatele  a jaká jsou jeho práva
 • právo na přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Poskytovatele
 • právo na opravu osobních údajů : a) nesprávné osobní údaje, b) neúplné osobní údaje
 • právo na omezení zpracování  osobních údajů Objednatele: a) Pokud Objednatel napadne správnost osobních údajů, b) zpracování je protizákonné, c) Poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje
 • právo na výmaz osobních údajů Objednatele: a) zejména pokud nejsou dále potřebné pro další zpracování, b) Objednatel odvolal svůj souhlas, c) Objednatel oprávněně namítal zpracování osobních údajů,  d) osobní údaje byly zpracovány nezákonně, e) osobní údaje musí být vymazány dle právních předpisů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Objednatele v případě že je Poskytovatel zpracovává: pro účely přímého marketingu
 • právo na přenositelnost údajů k jinému poskytovateli služeb
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to  písemnou nebo elektronickou formou  na adresu nebo email Poskytovatele  uvedený v čl. III  odst. 1 těchto podmínek.

2. Dále má Objednatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1. 5. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Poskytovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Poskytovatel přijal veškerá  technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Poskytovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 4. Poskytovatel opatření pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje.

Pokud souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, klikněte na tlačítko "souhlasím" v liště ve spodní části webu. Děkujeme.

Tyto webové stránky používají cookies a analytická data. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky zpracování osobních údajů.